Chci přispět

Chci přispět

 

Nejen na účet můžete posílat příspěvky, které mohu posloužit jak pro opravu a správu našich kostelů, tak i na výdaje pro důležitý chod farnosti. Níže vám nabízíme přehled možností, jak darovat nejen finanční částku.
Rádi pak dle potřeby vystavíme potvrzení o obdrženém daru pro daňové účely.
 
O potvrzení můžete požádat v kanceláři nebo emailem na adrese [email protected]
Dary lze poskytnout rovněž v hotovosti přímo na faře.
 
Všem dárcům srdečně děkujeme.
 
Aktuální projekty:
                                                 
 
 •  
  1. Příspěvky do sbírek

  Tradičním způsobem finanční spoluúčasti na poslání farnosti je pravidelné přispívání libovolné, vámi zvolené částky do sbírek při nedělních, či dalších bohoslužbách v našich kostelích.

  (V kostele u sv. Anny lze využít kasičky u východů)

  • Tímto způsobem je symbolicky vyjádřené propojení naší bohoslužby s praktickou podporou rozvoje poslání farnosti, včetně její solidarity s potřebnými.
  • Některé ze sbírek jsou pak biskupstvím určené jako účelové diecézní (např. na Charitu, na Diecézi, na Svatopeterský haléř, na Bohoslovce apod.). Tyto sbírky pak farnost celé odvádí na předem deklarovaný účel mimo farnost.
  • Některé ze sbírek může jako účelové vlastní určit i farnost (např. na Topení, na Střechu, na Židle apod.). Z takovýchto sbírek se pak nic nikam již neodvádí a vaše příspěvky do nich vložené jdou na daný účel.
  • Pro výdělečně činné je daňově výhodnější posílat příspěvky farnosti podle bodů 3 až 5 níže (možnost potvrzení o daru a odečtu od základu daně).
  • Váš finanční příspěvek je možné také vložit do označených kasiček umístěných v našich kostelích.

   • Kasičky u sv. Anny jsou označeny konkrétním účelem, na který je pak váš příspěvek nasměrován. V ostatních kostelích slouží kasičky pro příspěvek na údržbu daného kostela.
   • Z příspěvků do kasiček na opravy a údržbu kostela a na tiskoviny se nic neodvádí; z kasiček na provoz farního domu a na podporu poslání farnosti je 10 % z do nich vložené částky podpořena služba biskupství ostravsko-opavská a solidarita s ostatními farnostmi v diecézi. 
   • Pro výdělečně činné je daňově výhodnější posílat příspěvky farnosti podle bodů 3 až 5 níže (možnost potvrzení o daru a odečtu od základu daně).
 •  
  2. Příspěvky do kasiček 

  Váš finanční příspěvek je možné také vložit do kasiček umístěných u východu v našich kostelích.

  • Kasičky jsou označeny konkrétním účelem, na který je pak váš příspěvek nasměrován.
  • Z příspěvků do kasiček na opravy a údržbu chrámu, dále na tiskoviny se nic neodvádí; z kasiček na podporu farnosti je 10 % z do nich vložené částky podpořena služba biskupství Ostravsko-opavského a solidarita s ostatními farnostmi v diecézi. 
 •  
  3. Hotovostní dar v kanceláři

  Pokud chcete přispět v hotovosti větším obnosem (ať už obecně na podporu farnosti nebo na konkrétní účel), můžete svůj dar předat ve farní kanceláři (v úředních hodinách PO  9-11 a 14:30-16:30 nebo ST 9-11 a 13:30-15:30, či po telefonické domluvě). 

  • Na požádání vám pak může být ihned či na konci roku vystaveno potvrzení o daru, které lze za určitých podmínek uplatnit pro odečet od základu daně. Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v jeho současném znění (prosinec 2020) je možné dar odečíst od základu daně u fyzických osob coby dárců tehdy, "pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč", přičemž "v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně" (viz § 15 odst. 1 zmíněného zákona), u právnických osob coby dárců lze pak dar od základu daně odečíst, "pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč" (viz § 20 odst. 8 zmíněného zákona).
 •  
  4. Převod daru na účet a QR platba

  Velmi přivítáme, pokud budete chtít naši farnost podpořit poskytnutím jednorázového daru či pravidelným poskytováním daru, když tento dar (ať už určený obecně na podporu farnosti, nebo poskytnutý na konkrétní účel) převedete přímo na účet farnosti - bankovní spojení je vám pak k dispozici zde:  

  • Jako variabilní symbol můžete uvést začátek svého rodného čísla (bez číslice, které je za lomítkem), případně si ve farní kanceláři vyžádat své jedinečné identifikační číslo.
  • Na požádání vám pak může být ihned či na konci roku vystaveno potvrzení o daru, které lze za určitých podmínek uplatnit pro odečet od základu daně. Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v jeho současném znění (prosinec 2020) je možné dar odečíst od základu daně u fyzických osob coby dárců tehdy, "pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč", přičemž "v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně" (viz § 15 odst. 1 zmíněného zákona), u právnických osob coby dárců lze pak lze dar od základu daně odečíst, "pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč" (viz § 20 odst. 8 zmíněného zákona).

  Pokud ve svém chytrém telefonu používáte mobilní bankovnictví, které vám umožňuje QR platby, můžete si platbu usnadnit použitím jednoho z přiložených QR kódů (částku si tam pak samozřejmě můžete upravit také podle svého rozhodnutí):

  Pro lepší načtení QR kodu je lepší na daný kód kliknout a následně se zvětší!

   

  Jeden z těchto kódů načtete pomocí bankovní aplikace Vaší banky na vašem mobilním telefonu a platební příkaz v aplikaci se automaticky vyplní správnými údaji. Pouze je zkontrolujete, případně doplníte či změníte částku (automaticky přednastavena na 100,-Kč) a odešlete z aplikace do banky ke zpracování.

  Prosíme také o zvážení pravidelných měsíčních finančních darů, které je možné zadat jako trvalý příkaz k úhradě.

 •  
  5. Pravidelné převody darů na účet

  Pravidelný bezhotovostní převod daru na účet farnosti (formou trvalého příkazu k úhradě) je velmi vhodnou alternativou k přispívání do sbírek při bohoslužbě, která farnosti usnadňuje finanční plánování a dárci dává větší přehled o výši jeho spoluúčasti na finanční podpoře farnosti. Někteří z farníků tento způsob spojují s osobním rozhodnutím podílet se každoměsíčně konkrétním procentuálním podílem dle svých možností (např. 5 %, 10 % apod.) ze svých běžných příjmů. Bankovní spojení je vám k dispozici zde:

  • Jako variabilní symbol uveďte začátek svého rodného čísla (bez číslice, které je za lomítkem).
  • Na požádání vám pak může být ihned či na konci roku vystaveno potvrzení o daru, které lze za určitých podmínek uplatnit pro odečet od základu daně. Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v jeho současném znění (prosinec 2020) je možné dar odečíst od základu daně u fyzických osob coby dárců tehdy, "pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč", přičemž "v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně" (viz § 15 odst. 1 zmíněného zákona), u právnických osob coby dárců lze pak lze dar od základu daně odečíst, "pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč" (viz § 20 odst. 8 zmíněného zákona).
  • Pokud chcete svůj příspěvek nasměrovat na podporu některého z dlouhodobých projektů farnosti, mrkněte se do oddílu dlouhodobé projekty; účel pak uveďte do zprávy pro příjemce (časem připravíme seznam specifických symbolů, které bude možné využít pro specifikaci účelu příspěvku).
 •  
  6. Materiální dary farnosti

  Jsme samozřejmě vděčni za každý finanční příspěvek, avšak finanční spoluúčast není jedinou formou, jak se lze podílet na poslání naší farnosti.

  Velkou pomocí může být darování různého spotřebního materiálu (např. úklidové prostředky, kancelářské potřeby, kancelářský papír, drobné nářadí, ale i trvanlivé potraviny apod.) - na konkrétní podobě či aktuální vhodnosti takovýchto darů se, prosíme, předem dohodněte ve farní kanceláři nebo přímo s farářem. 

 •  
  7. Darování vašeho času

  Nejosobnější formou podpory farnosti (která se samozřejmě nevylučuje s finanční či materiální podporou) ;-) je pak samozřejmě vlastní spolupráce na základě vašich osobních darů a schopností a darování vašeho času pro jakékoli služby poskytované farností, včetně vašeho vlastního života sloužícího životu všude tam, kde žijete, pracujete, studujete či odpočíváte. O různých možnostech této osobní spolupráce se více můžete dozvědět ve farní kanceláři nebo u p. faráře.