Křest

Křest

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o pouhý obřad bez úmyslu dítě vést k Bohu. Proto se smí křest dětí udělit, pokud jsou rodiče věřící, navštěvují bohoslužby v kostele a snaží se žít svou víru v každodenním životě. K tomu patří i církevně uzavřené manželství. 
Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. V ideálním případě by měl být biřmovaný. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem, k modlitbě a jednou k zapojení se do života církve. 
Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Křest dítěte si přijďte domluvit 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Nejlépe si domluvme schůzku telefonicky  (737 564 398), případně osobně ve všední dny po večerní mši svaté v sakristii. Před křtem probíhá příprava. Křty bývají zpravidla v neděli -  v Bludovicích po  mši sv., která je v 8.45 hod.,u sv. Anny po mši sv, která je v 8 hod.
Církev nestanovuje poplatky za křest. Nicméně jsme vděční za příspěvek na provoz kostela (elektřina, topení, úklid kostela atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete dát knězi před nebo po křtu. Na tento dar lze vystavit  potvrzení.

Křest dospělých

Dospělý člověk přijímá svátost křtu, pokud vyznává, že chce věřit v Boha, modlit se a začlenit se do života církve. Proto křtu dospělého předchází delší příprava (minimálně rok), aby mohl alespoň trochu proniknout do tajemství víry. V případě, že jako dospělý máte zájem přijmout svátost křtu, obraťte se osobně na faráře.

Popis vlastního obřadu

Rodiče s kmotry se shromáždí u křtitelnice 
Kněz: Milí rodiče, chcete, aby Vaše dítě bylo pokřtěné. Tím na sebe berete závazek, že jej vychováte ve víře, že jej budete učit milovat Boha a bližního. Jste si této povinnosti vědomi?
Rodiče: Ano.
Kněz: A Vy, kmotrové, jste připraveni rodičům v plnění této povinnosti pomáhat?
Kmotr(ové): Ano.
Kněz: N, církev tě s radostí přijímá do svého společenství. V jejím jménu Tě označuji křížem, znamením našeho Spasitele Ježíše Krista.
Kněz udělá dítěti křížek na čelo, potom udělají dítěti křížek na čelo také rodiče a kmotrové.
Následuje čtení z Písma sv., přímluvy a několik litanií ke svatým. Modlitba nad požehnanou vodou 
Kněz: Nyní poděkujeme Bohu za dar křestní vody, která smývá lidský hřích a činí z nás nového člověka. Budeme společně odpovídat: Požehnaný jsi Bože na věky.
Nebeský Otče, ty nám při křtu otvíráš pramen nového života a přijímáš nás za své syny.
Všichni odpoví: Požehnaný jsi Bože na věky.
Ty ve svém Synu Ježíši Kristu sjednocuješ všechny, kdo jsou pokřtěni vodou a Duchem svatým.
Všichni odpoví: Požehnaný jsi Bože na věky.
Ty vléváš do našeho srdce svou lásku, svatého Ducha, a dáváš nám svou svobodu a svůj mír.
Všichni odpoví: Požehnaný jsi Bože na věky.
Ty posíláš křesťany, aby všem lidem radostně hlásali evangelium tvého Krista.
Všichni odpoví: Požehnaný jsi Bože na věky.
Kněz: Také tvůj služebník N ať se Bože narodí z Ducha a z této požehnané vody. Vždyť církev za něj ručí svou vírou a ho je křtem voláš k věčnému životu. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Zřeknutí se zlého a vyznání víry
Kněz se táže: Nyní vyznáme svou víru a odhodlání žít podle Božích přikázání. Proto se vás ptám:
Kněz: Chcete žít ve svobodě dětí Božích a zříkáte se proto hříchu? Všichni odpoví: Ano.
Kněz: Chcete, aby vás hřích nikdy neovládl, a zříkáte se proto všeho, co k němu láká?
Všichni odpoví: Ano.
Kněz: Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní?
Všichni odpoví: Ano.
Kněz: A nyní vyznejte svou víru, každý sám za sebe. Proto budeme odpovídat „Věřím“.
Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Všichni: Věřím.
Kněz: Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?
Všichni: Věřím.
Kněz: Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?
Všichni: Věřím.
Kněz: Tak věříme. Tak věří církev a tuto víru vyznáváme, a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.
Kněz: My všichni jsme nyní vyznali víru církve. Chcete, aby také Vaše dítě bylo v této víře pokřtěné?
Rodiče: Ano.
Křest
Kněz: N, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Pomazání křižmem
Kněz pomaže dítě na temeni hlavy požehnaným olejem a říká přitom:
Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal Vám život z vody a z Ducha svatého a přijal Vás do společenství svého lidu. A jako pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříte Kristu navěky. Obléknutí bílého roucha
Kmotrové položí přes dítě křestní roušku. Kněz přitom říká:
Bůh tě oblékl v Krista a učinil z Vás nového člověka. Bílé roucho ať je znamením této důstojnosti. A rodiče a přátelé ať tě povzbuzují svědectvím slova i života, abys tuto důstojnost uchoval neporušenou na věky věků. Předání hořící svíce
Kněz: Nyní kmotrové rozsvítí od paškálu svíci .
Kmotr zapálí od paškálu křestní svíci.
Kněz: Rodiče a kmotrové, církev od vás s důvěrou očekává, že budete světlo Kristovo v tomto dítěti opatrovat. Kéž Vaše dítě vždy chodí ve světle Kristově, kéž žije z víry až do konce a až Kristus přijde, kéž mu vyjde vstříc a se všemi svatými vejde do jeho věčného království.
 
Nyní se všichni společně pomodlí modlitbu Otčenáš a následuje požehnání.  Tím je obřad ukončen.