Církevní sňatek

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě, modlit se a žít podle křesťanských zásad. Proto se svátost manželství smí udělit snoubencům, kteří jsou věřící, navštěvují bohoslužby v kostele a mají v úmyslu uzavřít před církví nerozlučné manželství na celý život.
Svatební obřad probíhá podle řádu stanoveného církví - v kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu, dělat v souvislosti se svatbou divadlo a pod. Také přání svatebčanů snoubencům se děje po svatbě mimo posvátný prostor kostela. V kostele je standardní květinová výzdoba. Chtějí-li snoubenci pro svou svatbu zvláštní výzdobu, musí si ji zajistit a dopředu se domluvit s knězem, kde je a kde není možné výzdobu v kostele umístit. Pokud svatbu někdo fotí nebo natáčí na video, je nutné, aby se před obřadem domluvil s knězem, kde smí a kde nesmí při obřadu vstupovat.
Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně 3 měsíce před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava: Čtyři  setkání jsou s manželskými páry v Karviné, a podle potřeby jsou další setkání s knězem na faře. Poslední setkání je pak s knězem krátce před svatbou a probírá se především průběh svatebního obřadu. 
Co se týká administrativních věcí: je nutné zajít na magistrát města Havířova (v přízemí na matriku), kde vyplníte státní formulář a oni Vám vystaví (po několika dnech) osvědčení o způsobilosti k manželství. Toto osvědčení a ostatní papíry, které tam dostanete, donesete na faru, také donesete potvrzení o křtu z místa, kde jste byli pokřtěni. Všechna tato potvrzení by neměla být starší 3 měsíce. V případě, že jeden z Vás je nepokřtěný, musíte s duchovním správcem ještě sepsat žádost o dispenz na biskupství.
Ke sňatku je potřeba mít občanské průkazy ženicha, nevěsty a svědků. Co nejdřív po svatbě si zajdete na magistrát města Havířova (matrika) pro oddací list. 
Církev nestanovuje poplatky za svatbu v kostele. Nicméně jsme vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které nám v souvislosti se svatbou vznikají (elektřina, topení, úklid kostela atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který prosím dejte knězi před nebo po svatbě. Na tento dar lze vystavit  potvrzení.

Popis svatebního obřadu se mší sv.

Všichni svatebčané čekají venku před vchodem do kostela, kněz k nim přijde a přivítá je. Pak vychází průvod - nejprve jde ženich s maminkou, potom ostatní svatebčané, kteří po příchodu do přední části kostela vytvoří špalír podél lavic a v tomto špalíru přichází nevěsta s otcem.
Poté se svatebčané přemístí do předních lavic. Začíná mše sv., všichni stojíme.
Mše sv. pak probíhá obvyklým způsobem (Kyrie, čtení, žalm, evangelium, kázání. Svatební slib je po kázání. Všichni sedí, jen ženich s nevěstou a svědkové se postaví.
Kněz se ptá manželů:
N a N, rozhodli jste se uzavřít manželství před Bohem. Ptám se vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?
Kněz: Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?
Kněz: Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem: Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?
Kněz: Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:
Ženich říká: 
Já N odevzdávám se tobě N a přijímám tě za manželku. 
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím 
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. 
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.
Nevěsta říká: 
Já N odevzdávám se tobě N a přijímám tě za manžela. 
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím 
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. 
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.
Kněz: Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib, který jste vyjádřili před církví a naplní vás svým požehnáním Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje. Následuje požehnání prstenů. 
Kněz: Ať Bůh požehná tyto prsteny, které si vzájemně chcete předat jako znamení své věrnosti a lásky.
Ženich i nevěsta si navlékají prsten a říkají přitom jeden druhému (nejprve ženich): N (N), přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky.
 
Přímluvy
Kněz: Nyní se postavíme a společně budeme prosit Boha za naše novomanžely, za nás zde přítomné i za celý svět. Společně budeme na jednotlivé prosby odpovídat Prosíme tě, vyslyš nás.
- Modleme se za tyto novomanžele, aby byli v manželství šťastní. 
- Modleme se za jejich rodiče a za všechny, kteří je na život připravovali.
- Modleme se za všechny, kdo žijí v manželství, aby spolu vytrvali v radosti i bolesti.
- Modleme se také za ty, jejichž manželství ztroskotalo; za jejich děti, které trpí a jsou osamoceny; za ty manžele, které rozdvojilo neštěstí, nemoc a smrt.
- Modleme se za všechny zemřelé příbuzné, aby je Pán očistil od jejich poklesků, aby se s ním mohli věčně radovat.
Vyslyš Bože naše prosby a žehnej těm, které jsi stvořil a které jsi povolal, aby předáváním daru života na tvém stvořitelském díle spolupracovali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Nyní se přinášejí obětní dary a mše svatá pokračuje obvyklým způsobem.
Po modlitbě Otče náš si na výzvu kněze novomanželé kleknou a kněz nad nimi pronáší tuto modlitbu:
Otče svatý, Stvořiteli světa, v tobě má počátek všechno na nebi i na zemi. Muže a ženu jsi stvořil ke svému obrazu a jejich společenství jsi zahrnul svým požehnáním. 
Prosíme tě proto, Bože, ať na nevěstě N a ženichovi N spočine tvé hojné požehnání a jejich srdce ať naplní tvůj svatý Duch, aby se jeden druhému stávali stále více darem (a aby dobře vychovali své děti k prospěchu rodiny i církve).
Ať tě pane ve dnech štěstí chválí, ve dnech smutku ať v tobě nalézají útěchu; pomáhej jim v jejich práci a neopouštěj je v jejich starostech; ať tě spolu s celou církví oslavují a vydávají světu o tobě svědectví. A´t dosáhnou požehnaného věku a se všemi, kdo se s nimi nyní radují, ať dojdou do věčného království. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen. Pak následuje pozdravení pokoje.
Na konci mše je požehnání. Potom svatebčané jdou k bočnímu stolku, kde svým podpisem do matriky a státního protokolu stvrdí to, co si slíbili. Po té vycházejí špalírem ven z kostela, kde následují gratulace.Fotografovat a natáčet lze po celou dobu obřadu, ale vhodné, aby fotograf ani kameraman při obřadu nerušili. 

Popis svatebního obřadu beze mše sv.

Svědkové odnesou před obřadem knězi do sakristie prstýnky ženicha a nevěsty a občanské průkazy ženicha a nevěsty. Svatebčané udělají špalír podél lavic kostela, ženich a nevěsta čekají vzadu u vchodu. Kněz k nim přijde, přivítá je. Pak jde kněz a ministranti, poté ženich s maminkou a nevěsta s tatínkem. Svatebčané usednou do lavic. Začíná bohoslužba slova, všichni stojíme. Vstupní modlitba
Vyslyš, Bože, prosby za své služebníky, 
Kteří před tvým oltářem vstupují do manželství;
Naplň je svou milostí a upevni jejich vzájemnou lásku.
Skrze Krista, našeho Pána. Posadíme se. Bohoslužba slova
Čtení z první knihy Mojžíšovy. Čte ministrant.
Bůh pravil: „Učiňme člověka jako náš obraz, nám podobného. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad krotkými zvířaty, divokou zvěří a nad veškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi.“
Bůh stvořil člověka jako svůj obraz,
jako obraz Boží ho stvořil,
stvořil člověka jako muže a ženu.
Bůh jim požehnal slovy:
„Ploďte se a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji!
Vládněte nad rybami moře, nad ptactvem nebe i nad všemi živočichy, co se pohybují po zemi!“
Bůh viděl vše, co udělal, a hle, bylo to velmi dobré.
Žl 33,2-3.4-5.6-7.8-9
Evangelium Jan 2,1 - 11
Slova svatého evangelia podle Jana. Čte kněz.
Byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; a také Ježíš a jeho učedníci byli na svatbu pozváni.
A když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co to ode mne žádáš, ženo, ještě nepřišla má hodina.“ Matka řekla služebníkům: „Cokoli vám nařídí, učiňte!“
Bylo tam šest kamenných kádí, určených k židovskému očisťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte kádě vodou!“ I naplnili je až po okraj. A přikázal jim: „Teď naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak.
Jakmile ochutnal správce hostiny vodu, proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když se hosté podnapijí, víno horší. Ty jsi uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.“
Tak učili Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.
Kázání. Po kázání sedíme, ženich s nevěstou a svědkové se postaví. Svatební slib
Kněz se ptá manželů:
N a N, rozhodli jste se uzavřít manželství před Bohem. Ptám se vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? Ženich s nevěstou odpoví: Ano.
Kněz: Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? Ženich s nevěstou odpoví: Ano.
Kněz: Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem: Chcete dále vychovávat své děti podle Božího zákona? Ženich s nevěstou odpoví: Ano.
Kněz: Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:
Ženich říká: 
Já N odevzdávám se tobě N a přijímám tě za manželku. 
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím 
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. 
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.
Nevěsta říká: 
Já N odevzdávám se tobě N a přijímám tě za manžela. 
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím 
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. 
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.
Kněz: Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib, který jste vyjádřili před církví a naplní vás svým požehnáním Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje. Následuje požehnání prstenů. 
Kněz: Ať Bůh požehná tyto prsteny, které si vzájemně chcete předat jako znamení své věrnosti a lásky.
Ženich i nevěsta si navlékají prsten a říkají přitom jeden druhému (nejprve ženich): N, přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky. Přímluvy
Kněz: Nyní se postavíme a společně budeme prosit Boha za naše novomanžely, za nás zde přítomné i za celý svět. Společně budeme na jednotlivé prosby odpovídat Prosíme tě, vyslyš nás.
- Modleme se za naše novomanžely, aby byli v manželství šťastní. 
- Modleme se za jejich rodiče a za všechny, kteří je na život připravovali.
- Modleme se za všechny, kdo žijí v manželství, aby spolu vytrvali v radosti i bolesti.
- Modleme se také za ty, jejichž manželství ztroskotalo; za jejich děti, které trpí a jsou osamoceny; za ty manžele, které rozdvojilo neštěstí, nemoc a smrt.
- Modleme se za všechny zemřelé příbuzné, aby je Pán očistil od jejich poklesků, aby se s ním mohli věčně radovat.
Vyslyš Bože naše prosby a žehnej těm, které jsi stvořil a které jsi povolal, aby předáváním daru života na tvém stvořitelském díle spolupracovali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Závěrečné obřady
Kněz vyzve přítomné k modlitbě Otčenáš. Všichni se společně modlí:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé. 
Přijď království tvé. 
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 
A odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení, 
ale zbav nás ode zlého. Amen. 
 
Nyní se kněz s rukama vztaženýma nad manžely modlí:
Otče svatý, Stvořiteli světa, v tobě má počátek všechno na nebi i na zemi. Muže a ženu jsi stvořil ke svému obrazu a jejich společenství jsi zahrnul svým požehnáním. 
Prosíme tě proto, Bože, ať na nevěstě N a ženichovi N spočine tvé hojné požehnání a jejich srdce ať naplní tvůj svatý Duch, aby se jeden druhému stávali stále více darem (a aby dobře vychovali své děti k prospěchu rodiny i církve).
Ať tě pane ve dnech štěstí chválí, ve dnech smutku ať v tobě nalézají útěchu; pomáhej jim v jejich práci a neopouštěj je v jejich starostech; ať tě spolu s celou církví oslavují a vydávají světu o tobě svědectví. A´t dosáhnou požehnaného věku a se všemi, kdo se s nimi nyní radují, ať dojdou do věčného království. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Následuje požehnání. Potom svatebčané opět udělají špalír podél lavic kostela. Ženich s nevěstou a svědkové jdou k oltáři podepsat svatební protokol a poté jde ženich a nevěsta špalírem ven z kostela. Příbuzní jim pak přejí před kostelem.

Ještě nezapomeňme...

Fotografovat a natáčet lze po celou dobu obřadu, ale vhodné, aby fotograf ani kameraman při obřadu nerušili. Není vhodné, aby vstupovali na schody vepředu u oltáře, kde stojí kněz.
V kostele je standardní květinová výzdoba. Chcete-li si kostel vyzdobit podle svých představ, je možné se na tom dopředu domluvit s knězem a výzdobu si musíte zajistit sami.
Kněz zajistí varhaníka, který svatbu doprovází. Máte-li zvláštní přání (zpěv, hudební nástroje), je na Vás, abyste si to zajistili a domluvili se na tom dostatečně dopředu také s knězem. V kostele lze hrát pouze duchovní hudbu. Taktéž církev nedovoluje v kostele používat hudbu reprodukovanou (z magnetofonu apod.). Farnost má k dispozici vlastní scholu, v případě zájmu stačí jen kontaktovat kněze.