Ze života farnosti:

  • od 1.1. 2022 byla ustanovená nová ekonomická rada na dobu 5 let po předchozích volbách. V ekonomické radě jsou: Marek Světnička, Dagmar Kotajná, Blanka Weissová, Antonín Bonczek a Jiří Michálek. Ekonomická rada bdí nad financemi farnosti a dává souhlas na investice nad 100 000Kč, jak je to stanovené podle směrnice diecéze Ostravsko-opavské. Hlavní tématem byla možnost výstavby pastoračního centra s farou u kostela sv. Anny, zatím se podnikly přípravné kroky a čekáme na různá vyjádření statutárních subjektů. Z pastoračního hlediska by bylo potřebné, kdyby se podařilo postavit toto pastorační centrum ve farnosti.
  • Během roku se podařilo zrealizovat mnoho farních akcí, které se už stávají běžnou součástí života farnosti. Společné sdílení a růst ve víře je důležité ve všech věkových kategoriích. Všechny akce ve farnosti by měly pomáhat v OSOBNÍM KŘESŤANSKÉM RŮSTU jako jsou společenství, duchovní obnovy, modlitby. Rád bych chtěl, aby farnost byla místem, kde rosteme ve víře, místem stálého obrácení – změny smyšlení. Vzdělání (katecheze) nám mají pomoci k upevnění víry, kéž by se podařila hlásat Boží slovo živě a účinně.
  • Tento rok jsme dostali posilu, když od 1.7. byl k nám do farnosti ustanoven jáhen Karel Honka, aby se zapojil do života farnosti a sám se připravoval na kněžské svěcení. Jeho hlavním úkolem je práce s ministranty.
  • Zvláště důležitým momentem bylo požehnání nové sochy Panny Marie (madony s Ježíškem) p. Josefem Staňkem z Bučovic, a zasvěcení města Havířova Panně Marii. Martinem Davidem, apoštolský administrátor dne 8.12. na slavnost Neposkvrněného početí PM. Svěřili jsme naše město pod ochranu Panny Marie, aby chránila naše místo života, cesty k Bohu, aby nám pomáhala proměňovat náš život i život celého města.

Ze života diecéze:

  • Dne 17. února nás navždy opustil sídelní biskup Mons. František Václav Lobkowicz ve věku 74 let. V čele naší diecéze byl 26 let od roku 1996. Poslední rozloučení se uskutečnilo 26. února v ostravské katedrále Božského Spasitele a jeho místo odpočinku je v kostele sv. Václava. Nyní probíhá nová volba sídelního biskupa. Pomocný biskup Mons. Martin David, se stal dočasným apoštolským administrátorem.
  • Také jsme zakončili první fází římské synody, která probíhá na úrovní diecézi (farnosti), v podobě synodálních diskuzí nad jednotlivými tématy (10 témat) ve farnostech. Výsledky byly zpracovány v rámci diecéze a a zaslány České biskupské konferenci, která je po zpracování všech diecézi zaslala do Říma. Cílem synody je učit se synodalitě, tzn. učit se komunikaci a vzájemnému naslouchání. Primárně nešlo o výsledky, ale spíše o vzájemnou spolupráci.

Ze života katolické církve:

  • května byl papežem Františkem jmenován nový nuncius v České republice 65letý arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, který se narodil v Nigérii. V ČR, už působil v letech 2002-2006 jako sekretář na nunciatuře.
  • května byl jmenován papežem Františkem nový pražský arcibiskup, kterým se stal Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup. Do úřadu byl uveden 2. července. Arcibiskup Jan působil v Olomouci od r. 1990 – 32 let.
  • V posledním dnu roce 31.12. zemřel Benedikt XV. emeritní papež., který byl v úřadu od r. 2005–2013. Poslední rozloučení proběhlo 5. ledna na náměstí sv. Petra, mši svatou celebroval papež František a poté byl uložen v svatopetrské bazilice. Benedikt byl v pořadí 265 papežem od sv. Petra.

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA za rok 2022:

KŘTY – 13 (dívky 3 – chlapci 10); SVATBY – 4; PRVNÍ SV. PŘÍJÍMÁNÍ – 9 (děti 8 – dospělí 1); POHŘBY – 29 (muži 10 – ženy 19); VÝUKA KATECHISMU – 59 dětí; SV. POMÁZÁNÍ NEMOCNÝCH – 60 (hromadně)

 

HOSPODAŘENÍ za rok 2022:

CELKEM: 2 043 818,65Kč.; BANKA: 2 042 166,25Kč; POKLADNA: 1 652,40Kč;

PŘÍJMY: 1 389 083,85 Kč; sbírky: 1 354 875,02 Kč.; dary: 29 850,00 Kč.

VÝDAJE: 845 192,71 Kč.; Odeslané sbírky: 364 046,00 Kč.; Ostatní (provoz): 263 948,47 Kč.; DMS fond: 124 500,00 Kč.; Nákup majetku: 210 000,00 Kč.

 

FARNÍ AKCE ZA ROK 2022