Stanovy Eucharistické hodiny

Stanovy-eucharisticke-hodiny

EUCHARISTICKÁ HODINA


1. je duchovní společenství věřících. Členství vzniká zapsáním do
matriky členů, která je vedena na biskupství. Každý přijatý člen obdrží
osobní knížku člena. Společenství nemá právní subjektivitu. Pokud člen
zemře, prosíme pozůstalé, aby jeho úmrtí oznámili na Biskupství
ostravsko-opavské.

2. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická
bratrstva, která v historii existovala ve více jak třech stech farnostech
olomoucké arcidiecéze.

3. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u
svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné
konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik
adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si může každý
vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a
rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat
Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on
se dívá na nás.

4. Členové se snaží růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Těší se
na důvěrné chvíle s ním v modlitbě, ale myslí na něj i přes den při své
práci. Snaží se mu líbit celým svým životem. Protože Eucharistie
uchovávaná ve svatostánku je plodem nejsvětější oběti mše svaté, snaží
se podle svých možností být na mši svaté častěji, než je povinné.

5. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši v
potřebných se stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku. Když svatý
Petr třikrát vyznal Pánu Ježíši: miluji tě, vždy ho Pán poslal pást své
ovce. Chtěl, aby svou lásku ukázal činy. Blahoslavená Matka Tereza z
Kalkaty říkávala, že její řád je kontemplativní, protože po ranní chvíli s
Ježíšem v modlitbě celý den slouží Kristu v nemocných, které ošetřují.
Členská služba Ježíši v potřebných začíná doma péčí o děti, nemocné
či staré, může se rozvíjet v dobrovolnické službě Charity či farnosti,
může to být i péče o kostel. Jde o to, aby tato služba byla opravdovým
a vědomým projevem lásky k Ježíši. Členové se snaží aspoň o půl hodiny
takové služby za týden.

6. Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není
podmínkou) může získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše
v očistci, pokud jev milosti posvěcující, byl ten den u svatého přijímání,
aspoň v té chvíli nemá zálibu v žádném hříchu, ani lehkém, a přidá
jakoukoliv modlitbu na úmysl Svatého otce. Aspoň jednou měsíčně
přistupuje ke svátosti smíření. (Odpustky nejsou odpuštěním hříchů, ale
časných trestů za ně a pomáhají k očištění od zhoubného lpění na
tvorech vyvolaného hříchem. Jde o snahu úplně svléknout „starého
člověka" a obléknout „nového člověka" (srov. Eš 4,24) prostřednictvím
skutků milosrdenství a lásky, ale i modlitbou a různými kajícími úkony
srov. KKC 1472-1473)

7. Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit členskou povinnost
adorace a získávat stejné milosti, pokud se snaží adorovat aspoň na
dálku, z domova nebo ze svého lůžka.

8. Společenství považuje za své hlavní svátky Slavnost Těla a Krve Páně,
adorační den prožívaný v každé farnosti jednou za rok a bdění s Pánem
v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek po obřadech a u Božího
hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu.

9. Biskup nebo pověřený sekretář sdružení slouží začátkem každého
měsíce mši svatou za živé a zemřelé členy. Také členové se modlí za
sebe navzájem i za zemřelé členy.

10. Je-li ve farnosti více členů, snaží se o společné klanění, nebo si
rozdělují služby tak, aby mohl být kostel častěji otevřený pro další věřící.
V takovém případě si mohou zvolit vedoucí/ho své skupiny. Volbu
opakují každý rok.

11. Duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu diecézní
patronky svaté Hedviky, a také svatého Jana Sarkandra, který jako
farář v Holešově s velkou vírou v Kristovu přítomnost v Eucharistii, vyšel
v čele svých věřících s monstrancí v ruce vstříc vojskům, která chtěla
město zničit. Vojsko změnilo směr a město bylo uchráněno.
Kéž Pán Ježíš provází mimořádnou přízní a zvláštním požehnáním
všechny, kteří na jeho pozvání k osobnímu přátelství odpoví velkoryse.
Kéž shlédne na jejich víru, vyslyší jejich prosby a od naší diecéze i celé
společnosti odvrátí všechny útoky zla, které ohrožují mír, lidské životy,
mezilidské vztahy, duchovní i mravní prostředí, či křesťanskou víru. Kéž
buduje Boží království v srdcích těch, kteří se mu otevírají, a kéž skrze
ně přinese uzdravení do našich rodin.
převzato z úvodu osobní knížky člena Eucharistické hodiny
sestavil Mons. Jan Graubner

Toto společenství bylo založeno z rozhodnutí biskupa Františka také
v naší diecézi, k datu 16. října 2015. Je možné do něj kdykoliv vstoupit.

Návrh přihlašovacího dopisu: (odevzdejte prostřednictvím duchovního
správce, spolu se vstupním poplatkem 100,- Kč na tisk osobní knížky)
Já, František Nový, narozen 4. 10. 1980
bydlištěm V Lipkách 65, 736 09 Horní Město,
se chci stát členem duchovního společenství Eucharistická hodina.
Přijímám a chci naplnit závazky, které z tohoto členství plynou.
Chci rozvinout a prohloubit svou lásku k Ježíši skrze pravidelnou adoraci
a také konkrétní službu svým bližním.
Kéž mi k tomu pomáhá Bůh.
V Horním Městě 5. 10. 2015 podpis
Mám emailovou adresu: novy.frantisek@doo.cz
Navržená forma dopisu není závazná, musí ale obsahovat požadované údaje.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.