int(1)

ŘK FARNOST SV. MARKÉTA, HAVÍŘOV - BLUDOVICE

 • ZE ŽIVOTA FARNOSTI

  1.1.2022

  V loňském roce jste mohli postřehnout, že je kolem našeho kostela poněkud živěji. Vzhledem k tomu, že farní zahrada byla velmi zarostlá a převládaly zde staré neudržované stromy a keře, začali jsme přemýšlet, jak ji obnovit, zvelebit. Na podzim započaly práce, které se mohly provést ihned (ještě před prvními mrazíky). Nejprve došlo na odstranění starých již uschlých stromů (planěk) a nahradily je stromky mladé. Ve „farním sadě” můžete nyní najít mladé stromky jabloní, švestek, hrušek … Nastala zima. Byl prosinec a zahradu pokryl sníh. Mohla si tak odpočinout od našich zásahů a připravit se na jaro. My jsme však v průběhu zimy nezaháleli. Probíhala příprava, plány na další úpravy. Nově je zasazen živý plot (Cypřišek Lawsonův), který bude oddělovat kněžské hroby od ovocného sadu. Další práce teprve čekají na své naplánování a realizaci.

   

  Společná setkávání na faře

  -         každá 3. neděle v měsíci „Kafárna” v 10 h. (po mši svaté),

  -         každý 4. pátek v měsíci v 18 h. LECTIO DIVINA (rovněž po mši svaté)

  Přijďte v duchovní rozjímavé četbě přijmout s láskou Boží slovo, pochopit a zakusit Kristovo tajemství!

   

  Před každou mší svatou se modlíme růženec.

  Maria, Matka Páně a růženec je modlitbou s Ní a k Ní. Maria je často nazývaná „Matkou milosrdenství”, ”Potěšení zarmoucených“, „Pomocnicí křesťanů“, „Matkou dobré rady“. Každý si můžeme být jistý její láskou. Květen je měsíc Panny Marie. Můžeme se od ní mnohému naučit. Obracejme se k ní skrze modlitbu růžence.

  Proč se vůbec růženec modlit? S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě. Je to rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které s ním prožívá i jeho matka Maria. Střídá se v něm radost s utrpením. Není to jen omílání stálé stejné modlitby dokola, ale povznesení srdce k Bohu, který ví nejlépe, co potřebujeme.

   „Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, „růže“, jež se rozvinula v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro.(Benedikt XVI. 9.5.2010)

   

  Co nás čeká:

  29. 5. „DĚTSKÝ DEN” na faře v 15.00 hod.

  30. 6. ve čtvrtek MŠE pro děti (místo výuky náboženství), pak OPÉKÁNÍ na faře

  10. 7. „POUŤ”, v neděli v 9.00 h. tradiční pouť v kostele sv. Markéty.

  Slavení liturgie obohatí zpěvy chrámového sboru pod vedením Jany Reichenbachové

  Všichni jste srdečně zváni, místní i přespolní!

  K poutnímu slavení patří také pohoštění. Budeme vám vděčni za donesení sladkých či slaných pokrmů na společné občerstvení na faru přede mší svatou (8.00- 8.50)

  Bratři a sestry, doba velikonoční bude zanedlouho vrcholit slavností Seslání Ducha Svatého. Vzývejme Ducha Svatého a prosme ho, aby se zmocnil tohoto světa, který se topí ve válkách a různých přírodních katastrofách, a naplnil ho svým pokojem, který nám přinesl zmrtvýchvstalý Ježíš. On je naše jediná záchrana.                                            M.M.M.

  O prázdninách bude mše svatá jen v neděli

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.