Modlitba za HAVÍŘOV

Milí farníci, pojďme se společně a pravidelně modlit za město Havířov skrze tuto modlitbu ve 21 hod. Stačí se na chvíli zastavit (kdekoliv jsme) a pomodlit se:

Otče náš - Modlitba Páně 


Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Zdrávas Maria

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s tebou;

požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

 

 

Sláva Otci

Chvála Nejsvětější Trojice


Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.

a připojit se kněžskému požehnání pro město. Tímto budeme městu vyprošovat ochranu před zlem a vyprošovat potřebné dary a milosti pro lidi, kteří zde žijí. Kéž by Boží láska a milosrdenství zaplavila celé město a ono chválilo Boha za jeho dobrotu a lásku.

Svatá Anno a Markéto - orodujte za nás a za naše město.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.