Neděle 20.6.2021 - 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Příští neděli bude sbírka na opravu kostela.

  • V pondělí má pohřeb p. Mikuláš Korčák v 11.00 hod. v kostele sv. Anny.

  • V sobotu 19. 6. bude ještě jednou brigáda kolem kostela sv. Anny od 9.00 hod., aby se dokončily započaté práce, tím moc děkuji všem, kteří se v sobotu podíleli na úpravě kolem kostela, zvláště p. Adamové.

Ohlášky minulých nedělí

ČERVEN

Neděle 13.6.

Neděle 6.6.

Ve středu bude mše svatá pro děti v 16.00 hod., bude do konce školního roku místo výuky náboženství.
Ve čtvrtek je setkání KATECHUMENŮ v 18.30 hod. na faře.
V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše svatá bude v 17.30 hod. Od 16.30 do 17.30 hod. se bude zpovídat a po mši svaté bude adorace.
V sobotu po mši svaté se pomodlíme litanie k Neposkvrněnému Srdci PM a zásvětnou modlitbu.
V sobotu 12. 6. bude velká brigáda kolem kostela sv. Anny od 9.00 hod.
Vracíme nedělní bohoslužby do původního stavu, ruší se v 7.00 hod. mše svatá a znovu budou v neděli tři mše svaté v 8.00, 10.00 a v 17.30 hod.
Prosím všechny rodiče, kteří plánují dát svoje dítě na letní tábor, aby do příští neděle odevzdali přihlášky v zákristii.

KVĚTEN

Neděle 30.5.

Ve čtvrtek 3. 6. bude první zpověď pro děti, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání, od 16.00 hod. v kostele sv. Anny. Ve čtvrtek je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ, mše svatá bude večer v 17.30 a po mši svaté bude eucharistický průvod kolem kostela – jde o zasvěcený svátek, na kterém bychom měli být přítomni (pokud nejsme v práci). U sv. Markéty se slavnost Těla a Krve Páně bude slavit v neděli 6. 6. v 9.00 hod. Příští neděli nebude nedělní mše svatá v 11.00 hod. na Špluchově z důvodu slavnosti Těla a Krve Páně, prosím, aby věřící přišli ke slavení Božího Těla do sv. Markéty.
V pátek dopoledne budeme navštěvovat nemocné. Večer po mši svaté bude společná farní adorace se zpěvy.
V sobotu po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu. V sobotu bude nácvik na slavnost prvního sv. přijímání v 9.00 hod. ve farním kostele sv. Anny.
Příští neděli proběhne PRVNÍ SV. PŘÍJÍMÁNÍ v 10.00 hod., tato mše svatá bude pouze pro děti s rodinami a pozvané hosty, prosím všechny farníky, aby v ten den využili mše svaté v 7.00, 8.00 a v 17.30 hod. (nebo v 9.00 hod. u sv. Markéty). Důvodem je větší počet věřících na bohoslužbě, tak ať dodržíme dané opatření. Prosím o modlitbu za děti a jejich rodiny
O letních prázdninách, v  sobotu 24. 7., bude svěcení nového oltáře v kostele sv. Anny v 10.00 hod., do kterého se uloží ostatky sv. Jana Sarkandra. Mši svatou bude celebrovat Mons. Martin David, apoštolský admin. Prosím, všechny farníky, aby s tímto datem počítali a udělali si čas.

Neděle 23.5.

Charita Český Těšín nabízí přímou hmotnou pomoc v podobě POTRAVINOVÝCH BALÍČKŮ. Pokud by někdo z farníků byl v existenční nouzi a potřeboval by tuto pomoc, tak se přihlaste v zákristii a zajistíme dovoz balíčku z Českého Těšína (p. Monika Klimková tel: 603 462 292).
Vzadu v kostele si můžete vzít nové číslo farního časopisu MARANNA.
O letních prázdninách v  sobotu 24. 7. bude svěcení nového oltáře v kostele sv. Anny v 10.00 hod., do kterého se uloží ostatky sv. Jana Sarkandra. Mši svatou bude celebrovat Mons. Martin David, apoštolský admin. Prosím, všechny farníky, aby s tímto datem počítali a udělali si čas.
Slavnost PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ proběhne ve farnosti v neděli 6. 6. v 10.00 hod., tato mše svatá bude pouze pro děti s rodinami a pozvané hosty. Prosím všechny farníky, aby v ten den využili mše svaté v 7.00, 8.00 a v 17.30 hod. (nebo v 9.00 hod. i sv. Markétu). Důvodem je větší počet věřících na bohoslužbě, tak ať dodržíme dané opatření. Prosím o modlitbu za děti a jejich rodiny.
Prosíme rodiče, aby přihlásili děti na farní letní tábor co nejdříve, ať víme s kým se může počítat. Počet míst pro děti je omezený – 29 dětí. Letní tábor se uskuteční od 10. 7. – 17. 7. ve Starých Hutích, pro děti od 6 – 15 let, cena 1250 Kč (sourozenec 1150Kč). Rodiče si přihlášku mohou vyzvednout v zákristii.
Jsou volné intence  na mši svatou v měsíci květnu, kdo by měl zájem, tak si může zapsat v zákristii a prosím lektory, aby se zapisovali na čtení při mši svaté.
Dnešní nedělí končí online přenosy nedělních bohoslužeb. Děkuji všem, kteří se o to starali a také přispívali finančně na techniku, která nám umožňovala přenosy realizovat. Tyto živé přenosy budeme využívat podle potřeby farnosti.

Neděle 16.5.

V pondělí 17. 5. bude setkání SENIORŮ od 14.30 hod. v knihovně u sv. Anny. Ve středu při mši svaté pro děti budeme probírat BOHOSLUŽBU OBĚTI při mši svaté. V sobotu 22. 5. bude mše svatá ráno v 7.00 hod. a večer svatodušní vigilie v 20.30 hod., při které budou dva křty a budou se obnovovat biřmovací závazky. Příští neděli o slavnosti Seslání DS se bude naposledy živě přenášet mše svaté v 10.00 hod.
O letních prázdninách od 10. 7. – 17. 7. se uskuteční FARNÍ TÁBOR ve Starých Hutích, který pro děti od 6 – 15 let, cena 1250 Kč (sourozenec 1150Kč). Rodiče si přihlášku mohou vyzvednout v zákristii.
Jsou volné intence  na mši svatou v měsíci květnu, kdo by měl zájem, tak si může zapsat a prosím lektory, aby se zapisovali na čtení při mši svaté. V sobotu 29. 5. 2021 se koná pouť na Svatý Hostýn. Z Havířova autobusového nádraží autobus odjíždí v 7:30 hod. Předpokládaný návrat v 17:00 hod. Cena za dopravu je 250 Kč. Vzhledem k epidemiologické situaci prosíme účastníky, aby se před nástupem do autobusu prokázali očkovacím certifikátem nebo potvrzením o negativním antigenním testu. Přihlásit se můžete u Jany Reichenbachové, tel. 731 625 888. Děkuji všem, kteří se podíleli na velkém úklidu kostela sv. Anny a také kolem kostela. Od 1. 7. byl otcem biskupem Martinem ustanoven delegát P. Jan Czudek, který bude pomáhat v řízení diecéze otci biskupovi Martinovi, apoštolskému administrátorovi

Neděle 9.5.

Ve středu při mši svaté pro děti budeme probírat BOHOSLUŽBU SLOVA. Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, mše svaté jsou v 7.00 a v 17.30 hod. u sv. Anny a u sv. Markéty v 16.00 hod. Od pátku je možné se modlit novénu k Svatému Duchu. V sobotu 15. 5. se velký úklid  kolem kostela sv. Anny od 8.00 hod. RUŠÍ, úklid kostela zůstává, prosíme farníky, aby si udělali čas. Vzhledem k rozvolňování opatření se obnovují setkávání v menších skupinách za dodržování opatření 3R. (ministranti po středeční mši svaté pro děti, mládež v pátek, senioři v pondělky, schóla, modlitby matek, ….. atd.) Příští neděli v 11.00 hod. je POUŤ v kostele sv. Jana Nepomuckého na Špluchově. O letních prázdninách od 10. 7. – 17. 7. se uskuteční FARNÍ TÁBOR ve Staré Huti, který je pro děti od 6 – 15 let, cena 1250 Kč (sourozenec 1150 Kč). Rodiče si přihlášku mohou vyzvednout v zákristii.

Neděle 2.5.

OPATŘENÍ: k dnešnímu dni máme v kostele dodržovat 3R – respirátor, dezinfekce rukou a 2m rozestupy, prosím sedejte si na vyznačená místa. Boční vchody, už budou otevřené. Od příští neděle se bude přenášet živě mše svatá v 10.00 hod. (místo nedělní mše sv. v 8.00 hod.) a 11.00 hod. mše sv. se přesouvá do kostela na Špluchově. V pondělí 3. 5. bude mít pohřeb p. Emilia Koláriková v 12.00 hod. u sv. Markéty. Ve středu bude pobožnost ke sv. Josefovi v 20.00 hod. v kostele sv. Anny. Ve čtvrtek budeme slavit památku sv. Jana Sarkandra a tím završíme modlitby k sv. Janovi za farnost. Od pondělí do středy zbývající dny novény se budeme modlit před mši svatou. Ve čtvrtek je setkání KATECHUMENŮ v 18.30 hod. na faře v Bludovicích. Je první pátek v měsíci, dopoledne budeme obcházet nemocné. Po večerní mši svaté bude společná farní adorace. V sobotu 8. 5. po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu za farnost. Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté. V sobotu 8. 5. bude mše svatá v 9.00 hod. v domově HELIOS. (vždy druhou sobotu v měsíci) V sobotu 15. 5. bude velký úklid kolem kostela sv. Anny od 8.00 hod., prosíme farníky, aby si udělali čas.

Neděle 25.4.

Od pondělí 26. 4. neplatí opatření, že na mši svaté musí být 10 procent kapacity na sezení a zákaz zpívání, ale platí opatření roušky (respirátory), desinfekce, a rozestupy 2m. Z toho plyne, že na mši může být asi 100 lidí v rozestupu 2m, může se zpívat, ale nebude se ještě podávat pozdravení pokoje rukou. Ruší se mše sv. v 11.00 h. a přesouvá se zpět na Špluchov, ale v 7.00 hod. zůstává. U sv. Markéty může být na mši svaté asi 50 lidí. Ve středu na mši svaté pro děti z náboženství bude téma:Pokání a rozhřešení při sv. smíření. Ve středu bude setkání s ekonomickou radou v 17.00 hod. u sv. Anny v knihovně. Na tento rok jsou zvolení tito členové ekonomické rady - za sv. Annu Marek Světnička, Antonín Bonczek, Markéta Oravčíková, Marek Plawný a za sv. Markétu Jiří Montag, Josef Pavlas, Karel Liberda.
V sobotu 1. 5. je památka sv. Josefa, dělníka v tento den můžeme díky roku sv. Josefa získávat plnomocné odpustku, když splníme 3 podmínky (sv. přijímání, sv. zpověď a pomodlit se k sv. Josefovi). Po mši svaté se pomodlíme litanie k sv. Josefovi. Od úterý se začneme modlit novénu k sv. Janu Sarkandrovi, vždy po mši svaté, protože jsme získali jeho ostatky do nového obětního stolu, které se tam uloží při svěcení oltáře. Sv. Jan Sarkander má svátek 6. května. Dnes končí zapisování na petici pro podporu arménské rodiny v ČR.

 Neděle 18.4.

Ve středu bude MŠE SVATÁ PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ místo výuky náboženství v 16.00 hod. Mše sv. bude primárně určena pro děti z náboženství a jejich rodiče. Při mši sv. bude vždy katecheze na dané téma pro všechny třídy. Tak to bude každou středu. Prosím o povinnou účast zvláště děti, které se připravuji k 1. sv. přijímání. TÉMA: DESATERO - ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ
Ve čtvrtek bude setkání KATECHUMENŮ v 18.00 hod. na faře v Bludovicích.
Stále platí pandemická opatření – nic se zatím nemění. Vzadu v kostele se už nebude zapisovat na archy, ale stále platí počet 33 osob na mši svaté.
Příští neděli při mši svaté v 10.00 hod. bude pokřtěna Maruška, prosíme o modlitbu za ni a její rodinu.
Do příští neděle se můžete zapisovat na petici pro podporu arménské rodiny v ČR.

Neděle 11.4.

Ve středu bude MŠE SVATÁ PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ místo výuky náboženství v 16.00 hod. Mše sv. bude primárně určena pro děti z náboženství a jejich rodiče. Při mši sv. bude vždy katecheze na dané téma pro všechny třídy. Tak to bude každou středu. Prosím o povinnou účast zvláště děti, které se připravují k 1. sv. přijímání.
Dnes je neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, proto bude možnost sv. smíření od 14.30 – 15.00 hod. a od 15.00 hod. bude vystavena NS a společně se při adoraci pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství na přání Ježíše, který to svěřil sv. Faustýně. V tento den je možné získávat zvláštní milosti, proto je k dispozici i v ten den sv. smíření.
V sobotu 17. dubna bychom udělali velký úklid kolem kostela sv. Anny. Od 8.00 hod. (po ranní mši svaté).
TABLO DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU K PRVNÍMU SV. PŘIJÍMÁNÍ: dočasně se umístila socha sv. Anny nad svatostánek, ukazuje prstem nahoru (na nebe), kde mají směřovat stopy, které jsou na cestě, ve kterých jsou jména dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání. To je úkol dětí, ale i nás, že mám směřovat po cestě do nebe a tou cestou je pro nás Ježíš Kristus.

Neděle 4.4.

Ve středu bude MŠE SVATÁ PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ místo výuky náboženství v 16.00 hod. Mše sv. bude primárně určena pro děti z náboženství a jejich rodiče. Při mši sv. bude vždy katecheze na dané téma pro všechny třídy. Tak to bude každou středu. Prosím o povinnou účast zvláště dětí, které se připravuji k 1. sv. přijímání. Ve čtvrtek bude setkání KATECHUMENŮ v 18.00 hod. na faře v Bludovicích. V pátek dopoledne budeme navštěvovat nemocné, které navštěvujeme na první pátek. Nedělní mše svaté u sv. Anny jsou zatím: v 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 a v 17.30 hod. – pořád platí 10 procent z kapacity na sezení (33 osob), piště se na archy vzadu v kostele. Mše v 9.00 je už stabilně přesunuta do sv. Markéty. Příští neděli je neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, proto bude možnost sv. smíření od 14.30 – 15.00 hod. a od 15.00 hod. bude vystavena NS a společně se při adoraci pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství na přání Ježíše, který to svěřil sv. Faustýně. V tento den je možné získávat zvláštní milosti, proto je v ten den k dispozici i sv. smíření.
V sobotu 17. dubna bychom udělali velký úklid kolem kostela sv. Anny. Od 8.00 hod. (po ranní mši svaté). Při postní almužně se vybralo celkem 47 300Kč., které nyní předáme arménské rodině (p. Tigranovi) a tímto moc děkuji všem, kteří jim takto přispěli na živobytí. PETICE: Prosíme všechny farníky, aby se připojili k petici za arménskou rodinu, aby mohla získat oficiální pobyt v České republice a tak zůstat v naší farnosti. Petice je vzadu v kostele. Děkuji všem, kteří se zasloužili o prožití velikonočního tridua, zpěvákům, ministrantům, kostelníkům, těm, kteří přenášeli bohoslužby, kteří zdobili kostel, uklízeli a také se věrné modlili. Moc děkujeme.

Neděle 28.3.

POZOR ZMĚNA! Ve svatém týdnu v úterý a ve středu je mše svatá v 17.30 hod. (nikoliv ráno).Na velikonoční triduum se můžete psát na archy vzadu v kostele (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu (Vigilii) a Neděli Vzkříšení Páně – počet osob 33 (u sv. Markéty 16 osob a zapisovat se můžete od Květné neděle). Na Velký pátek bude křížová cesta v 9.00 hod. u sv. Anny a u sv. Markéty v 15.00 hod. Na Bílou sobotu bude kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu u sv. Anny od 8.00 – 20.00 hod. (u sv. Markéty od 15.00 – 18.00 hod.) Prosím pište se na adorační stráž u Božího hrobu, časy jsou rozepsané po 30 minutách vzadu v kostele. V neděli o slavnosti Vzkříšení Páně se po každé mši svaté budou žehnat velikonoční pokrmy. V 15.00 hod. bude vystavena NS – ADORACE a svátostné požehnání. O velikonočním pondělí budou mše svaté v 8.00 hod. sv. Anna, v 9.00 hod. sv. Markéta a v 11.00 hod. na Špluchově. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Vigilie Vzkříšení a neděle Vzkříšení Páně se bude přenášet živě přes youtube. Také křížová cesta na Velký pátek. Pro ty, kteří se nezúčastnit bohoslužeb o velikonočním triduu si budou moci po mši svaté (asi 30 min.), přijít pro svaté přijímání. Ministrantský nácvik u sv. Anny na Zelený čtvrtek bude ve středu po večerní mši svaté. Na Velký pátek v 10.00 hod. a na Bílou sobotu v 9.00 hod.

Neděle 21.3.

Minulou neděli se vybralo na opravu kostela 25 735 Kč (sv. Markéta 8600 Kč). Pan Bůh zaplať za každý váš dar. Dnes je sbírka na televizi NOE.
Ve středu 24. 3. bude on-line přenášená POBOŽNOST K SV. JOSEFOVI v 20.00 hod.
Ve čtvrtek je slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, mše svaté budou v 7.00 a v 17.30 hod. u sv. Anny.
NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH PŘED SVÁTKY: v pátek 26. 3. dopoledne od 9.00 hod. budeme navštěvovat nemocné, které jste nahlásili v zákristii. Kdyby někdo měl ještě zájem, tak prosím nahlaste v zákristii do čtvrtka 25. 3. KŘÍŽOVÁ CESTA: v pátek 26. 3. povedou TATÍNKOVÉ RODIN.
POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ:Usilovat o pozitivní vztah k práci a bojovat s lenivostí. Páteční mše svaté poslední katechezí k sv. Josefovi končí a nebudou se přenášet on-line. Pouze křížové cesty.
Od příští neděle (květné) se mše svatá v 9.00 hod. přesouvá zpět do kostela sv. Markéty, už natrvalo. To znamená, že u sv. Anny zůstávají mše svaté v neděli v 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 a v 17.30 hod.
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI: Od čtvrtka 25. 3. začíná rozšířená možnost sv. smíření (viz. web).
Na velikonoční triduum se můžete psát na archy vzadu v kostele (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu (Vigilii) a Neděli Vzkříšení Páně – počet osob 33 (u sv. Markéty 16 osob) a zapisovat se můžete od květné neděle. Na příští neděli si přineste kočičky (palmové ratolesti) na průvod.

Neděle 14. 3.

V pátek je slavnost sv. Josefa snoubence PM, mše svaté budou v 7.00 a v 17.30 hod. V 16.00 hod bude mše svatá pro rodiny s dětmi, při které se bude křtít malý Filip Grepl, tato mše svatá je už obsazená.KŘÍŽOVÁ CESTA: V pátek 19. 3. bude tentokrát v 18.15 hod. po večerní mši svaté a povedou ji ministranti.
POSTNÍ PÁTKY: Každý pátek budeme online přenášet pobožnost křížové cesty a promluva bude zaměřena k sv. Josefovi podle listu papeže Františka, kterým vyhlásil rok sv. Josefa. TÉMA pátečního kázání jeSV. JOSEF - PRACUJÍCÍ OTEC
POSTNÍ PŘEDSEVZETÍVyřešit situace, které na mě čekají.

Neděle 7.3.

Příští neděli je sbírka na opravu kostela. Ve středu bude POBOŽNOST KE SV. JOSEFOVI v 20.00 hod. u sv. Anny. Struktura: růženec (tajemství budou zaměřené na život sv. Josefa), modlitba a litanie k sv. Josefovi. Skrze tuto pobožnost můžeme získávat plnomocné odpustky (když splníme tři podmínky: sv. přijímání, sv. zpověď a modlitba k sv. Josefovi). V sobotu 13. 3. se při mši sv. v 9.00 hod. bude udělovat hromadně sv. pomazání nemocných, přednostně na této mši svaté budou senioři, kteří chtějí přijmout tuto svátost a jejich doprovod (z tohoto důvodu se ranní mše svatá v 7.00 hod. RUŠÍ!). Od 8.00 – 9.00 se bude zpovídat. Všichni, kdo chtějí přijmout svátost, ať se zapíšou na papír v kostele. KŘÍŽOVÉ CESTY: jsou v pátek a v neděli v 16.45 hod. Tento pátek 12. března povedou křížovou cestu MODLITBY MATEK. Příští pátek 19. 3. MINISTRANTI. Při křížových cestách se nebude chodit, ale budou se vést od ambonu. POSTNÍ PÁTKY: každý pátek budeme online přenášet pobožnost křížové cesty a promluva bude zaměřena k sv. Josefovi podle listu papeže Františka, kterým vyhlásil rok sv. Josefa. TÉMA pátečního kázání je: SV. JOSEF - ODVÁŽNĚ VYNALÉZAVÝ OTECPOSTNÍ PŘEDSEVZETÍ: UČIT SE PŘIJÍMAT DRUHÉ.

Neděle 28. 2.

OPATŘENÍ VLÁDY OD 1. BŘEZNA (asi na dobu 3 týdnů) - PRO FARNOST Z TOHO PLYNE:

- povinné respirátory při mši svaté (v kostele)
- ruší se výuka náboženství pro 1. – 3. třídu
- ruší se hromadné úklidy v kostele
- mše svaté, pobožnosti budou probíhat, tak jak jsme zvykli za dosavadního dodržování opatření (dezinfekce, rozestupy, respirátor).
- prosím seniory, aby se nebáli jít na očkování, když k tomu vybízí vláda i biskupové.

Ve středu bude POBOŽNOST KE SV. JOSEFOVI v 20.00 hod. u sv. Anny. Struktura: růženec (tajemství budou zaměřené na život sv. Josefa), modlitba a litanie k sv. Josefovi. Skrze tuto pobožnost můžeme získávat plnomocné odpustky (když splníme tři podmínky: sv. přijímání, sv. zpověď a modlitba k sv. Josefovi). V pátek 5. 3. budeme dopoledne navštěvovat nemocné a udělovat sv. pomazání nemocných. Hromadné udělování sv. pomazání nemocných bude v sobotu 13. 3. v 9.00 hod., přednostně na této mši svaté budou senioři, kteří chtějí přijmout tuto svátost a jejich doprovod (z tohoto důvodu se ranní mše svatá v 7.00 hod. RUŠÍ!). KŘÍŽOVÉ CESTY: jsou v pátek a v neděli v 16.45 hod. Tento pátek 5. března povede křížovou cestu MLÁDEŽ. Příští pátek 12. 3. – MODLITBY MATEK. Při křížových cestách se nebude chodit, ale budou se vést od ambonu. POSTNÍ ALMUŽNA: tuto postní dobu bude uprostřed v kostele pokladnička na postní almužnu a její výtěžek bude věnován jedné arménské rodině. Vzadu v kostele je několik postních pokladniček pro děti, které si mohou rodiče vzít domů. POSTNÍ PÁTKY: každý pátek budeme online přenášet pobožnost křížové cesty a promluva bude zaměřená k sv. Josefovi podle listu papeže Františka, kterým vyhlásil rok sv. Josefa. POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ: Učit se poslušnosti v rodině, ve vztazích. Tento pátek bude téma: Sv. Josef – PŘÍVĚTIVÝ OTEC.

Neděle 21.2.

Ve středu bude POBOŽNOST KE SV. JOSEFOVI v 20.00 hod. u sv. Anny. Struktura: růženec (tajemství budou zaměřené na život sv. Josefa), modlitba a litanie k sv. Josefovi. Skrze tuto pobožnost můžeme získávat plnomocné odpustky (když splníme tři podmínky: sv. přijímání, sv. zpověď a modlitba k sv. Josefovi). KŘÍŽOVÉ CESTY: jsou v pátek a v neděli v 16.45 hod. Tento pátek 26. února povede křížovou cestu SCHOLA. Příští pátek 5. 3. – mládež. Při křížových cestách se nebude chodit a budou se vést od ambonu. V neděli křížovou cestu povedeme my kněží. Vzadu v kostele si můžete vzít nové číslo farního časopisu MARANNA a příspěvek můžete dávat do pokladničky vzadu v kostele. POSTNÍ ALMUŽNA: tuto postní dobu bude uprostřed v kostele pokladnička na postní almužnu a její výtěžek bude věnován jedné arménské rodině. Vzadu v kostele je několik postních pokladniček pro děti, které si mohou rodiče vzít domů. POSTNÍ PÁTKY: každý pátek budeme online přenášet pobožnost křížové cesty a promluva bude zaměřená k sv. Josefovi podle listu papeže Františka, kterým vyhlásil rok sv. Josefa. POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ: učit se lásce a něžnosti (citlivému chování) v rodině. Tento pátek bude téma: sv. Josef – POSLUŠNÝ OTEC. UPOZORNĚNÍ: V pondělí bude vláda ČR rozhodovat o dalších opatřeních např., aby se respirátory FFP2 nosily povinně na místech s větším počtem lidí (např. v obchodech, MHD….)připravme se na to, že možná budou povinné i v kostele. Nové nařízení by platilo od půlnoci z pondělí na úterý.

Neděle 14. 2. 

Ve středu je Popeleční středa mše svaté budou: v 7.00, 16.00, 17.30 hod. Proto nebude výuka náboženství, ale ať rodiče s dětmi přijdou na mši svatou. V tento den se zachovává přísný půst od masa a půst újmy, což znamená jenom jednou za den se dosyta najíst.
KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek a v neděli v 16.45 hod. V pátek křížovou cestu povedou zástupci jednotlivých skupin (v pátek 19. 2. – senioři, příští pátek 26.2. - schola). Při křížových cestách se nebude chodit po kostele, ale bude se vést od ambonu. V neděli křížovou cestu povedeme my kněží.
Vzadu v kostele si můžete vzít nové číslo farního časopisu MARANNA, kde najdete všechny potřebné informace k postní době a k velikonocům. Výtisk jednoho čísla činí asi 15 Kč. – pokud chcete přispět, tak můžete vzadu v kostele do pokladničky, stejně jako u jiných tiskovin.
Vzadu v kostele si můžete vzít brožurku „Průvodce postní dobou“ jako inspiraci, kde najdete zamyšlení a úryvky Písma svatého na každý den. Jinak na webových farních stránka najdete další postní inspiraci v podobě „POSTNÍ KAPKY“.
POSTNÍ ALMUŽNA: po celou postní dobu bude vzadu v kostele pokladnička na postní almužnu a její výtěžek bude věnován jedné armenské rodině.
POSTNÍ PÁTKY: každý pátek budeme online přenášet pobožnost křížové cesty a mši svatou. Promluva bude zaměřena k sv. Josefovi podle listu papeže Františka, kterým vyhlásil rok sv. Josefa. Téma promluvy: Sv. Josef – MILOVANÝ A CITLIVÝ OTEC.

Neděle 7.2.

Příští neděli bude sbírka na opravu kostela.
Příští neděli vyjde nové číslo farního časopisu MARANNA.
Pro tento týden platí stále stejná opatření: ve středu bude akorát náboženství pro 1. – 3. třídu.
17. února ve středu bude popeleční středa – výuka náboženství nebude. Mše svaté budou v 7.00, 16.00 a 17.30 hod. Prosíme, aby si rodiče udělali čas a přišli s dětmi na mši svatou.

Neděle 31.1. 2021

V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu, mše svaté budou v 7.00 a v 17.30 hod. Na mši svatou si přineste svíci – hromničku, která se na úvod mše svaté požehná.
Ve středu po mši svaté se bude udělovat individuálně Svatoblažejské požehnání.
Ve čtvrtek bude setkání KATECHUMENŮ – dospělých, kteří se připravuji na přijetí sv. křtu v 18.00 hod. na faře v Bludovicích.
V pátek dopoledne budeme navštěvovat nemocné ve městě.
Po večerní mši svaté bude řízená společná adorace se zpěvy.
Je první sobota v měsíci po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
lektoři se mohou zapisovat na měsíc únor.

Neděle 24.1.

Pořád jsme v 5. stupni protiepidemického systému, proto zůstávají stejná mimořádná opatření a nouzový stav byl českou vládou prodloužen do 14. února.
Ve středu bude výuka náboženství pro třídy 1. – 3.
Ve čtvrtek je adorace od 15.00 hod. a během ni se zpovídá.
lektoři se mohou zapisovat na měsíc únor.

Neděle 17.1.

Od 18. – 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů, tak prosím pamatujme ve svých modlitbách.
Ve středu nebude výuka náboženství pro třídy 1. – 3.
Od čtvrtka 21. 1. se budou sloužit mše sv. jako obvykle, protože skončí karanténa pro otce Petra. Jinak do středy se bude místo mše svaté podávat jenom sv. přijímání.
Příští neděli budeme slavit votivní mši svatou za „Jednotu křesťanů“.

Neděle 10.1. 2021 - Svátek Křtu Páně

Pro tento týden jsme stále v 5. stupni protiepidemického systému „PES“, proto se nic nemění.
Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
Ve středu bude výuka náboženství pro třídy 1. – 3.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: v kostele do pokladničky můžete přispět na charitu.
Jsou volné intence na měsíc leden.
Lektoři se mohou zapisovat na měsíc leden v zákristii.

Ohlášky minulých let

Ohlasky-2020

Ohlasky-za-rok-2019

Ohlasky-2018

Ohlasky-2017

Ohlasky-2016

Ohlasky-2015

Ohlasky-2014

Ohlasky-2012

Ohlasky-2011

Ohlasky-2010

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.