FARNÍ INFORMACE

ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ OD 1. BŘEZNA 2021

PRO FARNOST Z TOHO PLYNE:

- povinné respirátory při mši svaté (v kostele)
- ruší se výuka náboženství pro 1. – 3. třídu
- ruší se hromadné úklidy v kostele

Vše ostatní jako doposavad.

KŘÍŽOVÉ CESTY

Budou každy pátek a v neděli v 16.45 hod. V pátek křížovou cestu povedou zástupci jednotlivých skupin: PÁTEK 5. BŘEZNA - MLÁDEŽ, 12. BŘEZNA - MODLITBY MATEK. Při křížových cestách se nebude chodit, ale budou se vést od ambonu. V neděli křížovou cestu povedou kněží.

PÁTEČNÍ PROMLUVY

Každý pátek v postu bude kázání ve mši svaté zaměřené na sv. Josefa podle apoštolského listu "Patris corde" u příležitosti 150. výročí prohlášení svatého Josefa patronem všeobecné církve. PÁTEK 5. 3. - Sv. Josef - PŘÍVĚTIVÝ OTEC. Budeme se společně zamýšlet nad životem sv. Josefa, aby jeho příklad byl pro nás povzbuzením a zároveň na jeho přímluvu jsme si vyprosili potřebné ctnosti pro život.

Páteční křížová cesta i mše svatá bude přenášená online: PÁTEK 5. BŘEZNA

ODKAZ:  - KŘÍŽOVÁ CESTA  a  MŠE SVATÁ S PROMLUVOU K SV. JOSEFOVI

POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ

1. TÝDEN: UČIT SE LÁSCE A NĚŽNOSTI.

2. TÝDEN: UČIT SE POSLUŠNOSTI.

 

DUCHOVNÍ AKCE

 

STŘEDEČNÍ RŮŽENEC SE SV. JOSEFEM

Bratři a sestry, chtěli bychom vám v postní době nabídnout společnou modlitbu sv. růžence se sv. Josefem ve středy od 20.00 hod. Modlitba se bude přenášet z kostela sv. Anny. Budeme společně vytvářet společenství modlitby se sv. Josefem. Prosme sv. Josefa o ochranu našich křesťanských rodin, o ochranu naší víry v rodině a dar zralého otcovství pro naše otce rodin, aby se ujali rodinného života po vzoru sv. Josefa v jeho obětavosti a pokoře. Tajemství sv. růžence budou:

1) kterého jsi přijal za svého Syna i s Marií,

2) kterého jsi chránil po celý život,

3) kterému jsi daroval pozemský domov,

4) kterého jsi vychovával a učil řemeslu,

5) pro kterého jsi se obětoval. 

Kdo bude chtít, může se přijít pomodlit do kostela sv. Anny anebo se připojit k modlitbě přes živý přenos.

ODKAZ: STŘEDA 3. BŘEZNA

 

AKTUALITY

201903022024_sv

Rok sv. Josefa

Papež František vyhlásil od 8.12. 2020 u příležitosti výročí 150 let prohlášení sv. Josefa za patrona všeobecné Církve. Apoštolský list - Rok-svateho-josefa-dokumenty-odpustky-modlitby-nova-verze

Před 150 lety prohlásil blahoslavený Pius IX. svatého Josefa patronem církve. Papež František chtěl připomenout toto výročí a využít je jako příležitost k prohloubení úcty k tomuto velkému světci. Vydal proto apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021. Posvátná penitenciárie v dokumentu zveřejněném pro tuto příležitost vysvětluje, že smyslem tohoto mimořádného roku je, „aby v něm každý věřící mohl po příkladu tohoto světce denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním Boží vůle“.

Během této doby je možné získat mimořádné plnomocné odpustky: „Za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce) se udělují plnomocné odpustky těm věřícím, kteří se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa při příležitostech a formami, jaké uvádí [tento dokument].“ Plnomocné odpustky získají ti, kdo využijí jakoukoli z těchto příležitostí:

Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit domov. Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři obvyklé podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nuceni pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže.

13 způsobů, jak získat plnomocné odpustky

 - Budou po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš.

- Zúčastní se alespoň jednodenní duchovní obnovy, jejíž součástí bude rozjímání o sv. Josefovi.

- Po příkladu sv. Josefa vykonají nějaký skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství.

- Pomodlí se svatý růženec v rodině. - Pomodlí se svatý růženec jako snoubenecký pár.

- Svěří každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa.

- Budou prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech aby byla důstojná.

- Pomodlí se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pronásledovanou církev a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou pronásledování.

- Pomodlí se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého Josefa, např. „K tobě, svatý Josefe“:

o ve výroční dny 19. března a 1. května,

o na svátek Svaté rodiny,

o 19. dne jakéhokoli měsíce nebo

o kteroukoli středu, což jsou dny zasvěcené památce svatého Josefa v latinské tradici. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.